چای اولونگ جنسینگ


چای اولونگ با جنسینگ وزن خالص:200 گرم محتویات: چای اولونگبا جنسینگ فرم/25 عدد چای کیسه ای کاوردار از بهترین مزارع چای چین، برگ ها را با ظرافت خاصی برداشت کرده و با همان فنون قدیمی چین باستان چای رابه صورت نیمه تخمیر عمل می آورند. چای اولونگ دارای خواص بسیاری از قبیل نیروزابودن، آرامش بخش و چربی سوز بسیار قوی طبیعی میباشد.

با ترکیب چای اولونگبا جنسینگ شما میتوانید در یک زمان از خواص بی نظیر هر دو بهره مند گردید. جنسینگ کاهشدهنده ی فشار خون و کلسترول، کمک کننده به کاهش وزن است، بیماریهای قلبی و عروقیرا کاهش میدهد وهمچنین تقویت کننده ی قوای جنسی میباشد.


چای اولونگ


چای اولونگ با جنسینگ وزن خالص:200 گرم محتویات: چای اولونگبا جنسینگ فرم/25 عدد چای کیسه ای کاوردار از بهترین مزارع چای چین، برگ ها را با ظرافت خاصی برداشت کرده و با همان فنون قدیمی چین باستان چای رابه صورت نیمه تخمیر عمل می آورند. چای اولونگ دارای خواص بسیاری از قبیل نیروزا بودن، آرامش بخش و چربی سوز بسیار قوی طبیعی میباشد. با ترکیب چای اولونگ با جنسینگ شما میتوانید در یک زمان از خواص بی نظیر هر دو بهره مند گردید. جنسینگ کاهش دهنده ی فشار خون و کلسترول، کمک کننده به کاهش وزن است، بیماریهای قلبی و عروقی را کاهش میدهد و همچنین تقویت کننده ی قوای جنسی میباشد.


چای اولونگ کیسه ایچای اولونگ با جنسینگ وزن خالص:200 گرم محتویات: چای اولونگبا جنسینگ فرم/25 عدد چای کیسه ای کاوردار از بهترین مزارع چای چین، برگ ها را با ظرافت خاصی برداشت کرده و با همان فنون قدیمی چین باستان چای رابه صورت نیمه تخمیر عمل می آورند. چای اولونگ دارای خواص بسیاری از قبیل نیروزا بودن، آرامش بخش و چربی سوز بسیار قوی طبیعی میباشد. با ترکیب چای اولونگ با جنسینگ شما میتوانید در یک زمان از خواص بی نظیر هر دو بهره مند گردید. جنسینگ کاهش دهنده ی فشار خون و کلسترول، کمک کننده به کاهش وزن است، بیماریهای قلبی و عروقی را کاهش میدهد و همچنین تقویت کننده ی قوای جنسی میباشد.


  • چای اولونگ جنسینگ
  • چای اولونگ
  • چای اولونگ کیسه ای